เครื่องมือวัดสำหรับงานติดตั้งและทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
PV INSTALLATION TESTER

 • เครื่องมือวัดค่าความเป็นฉนวนระบบโซลาร์เซลล์ (PV INSTALLATION TESTER)
 • เครื่องมือวัดประสิทธิภาพของแผง – สตริง (SOLAR FARM/ROOFTOP)
 • เครื่องมือวัดประสิทธิภาพของโซลาร์อินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER EFFICIENCY)

I-V400 IV Cure Tracer 1000VDC

EFFICIENCY TESTER HT ITALY

I-V400 เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวางแผนเพื่อการซ่อมบำรุงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจหาจุดบกพร่องในระบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ค่าที่ถูกวัดจะถูกนำไปประมวลผลเป็น I-V Curveและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดในคู่มือของผู้ผลิตที่ค่า STC (Standard Test
Conditions)

 • วัดค่าแรงดันไฟตรงด้านออกของโมดูล/สตริง(module/string)ได้ถึง 1000VDC
 • วัดค่ากระแสไฟตรงด้านออกของโมดูล/สตริง(module/string)ได้ถึง 10 ADC
 • วัดค่า solar irradiation [W/m2]เทียบกับเซลล์อ้างอิง (HT304)
 • วัดและแสดงค่ากำลังงานไฟตรงด้านออก (output DC)
กดดูข้อมูลเพิ่มเติม I-V400 IV

PQA824 – POWER QUALITY

Tester SONEL POLAND

QA823 – PQA824เครื่องมือวัดค่าคุณภาพไฟฟ้า

 • เครื่องมือวัดค่าคุณภาพไฟฟ้าตามมาตรฐานEN50160สำหรับงานสำรวจ
 • วางแผนการปรับปรุงค่าคุณภาพไฟฟ้า แก้ปัญหาฮาร์มอนิก ความเสียหายเนื่องจากไฟตก ไฟเกิน หรือเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  MEASUREMENT:
  ● แรงดันเฟส แรงดันที่สายนิวทรัลAPC
  ● กระแสเฟสและกระแสนิวทรัล(Phases and neutral AC TRMS
กดดูข้อมูลเพิ่มเติม PQA824
เทอร์โมสแกน,เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด,กล้องถ่ายภาพความร้อน,เครื่องวัดภาพความร้อน,ขาย thermoscan,ขายเทอร์โมสแกน

THT70 – THERMAL

IMAGING CAMERA

เทอร์โมสแกน,เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด,กล้องถ่ายภาพความร้อน,เครื่องวัดภาพความร้อน,ขาย thermoscan,ขายเทอร์โมสแกน

THT45 | 46

COMPACT INFARRED CAMERAS

I-V400w – SOLAR CELL

EFFICIENCY TESTER HT ITALY

PQA824 – POWER QUALITY

Tester SONEL POLAND

MIC 10k1 10kV Insulation

Tester SONEL POLAND

MMR-620

Micro-ohmmeter