เครื่องวัดโซล่าเซลล์

 เครื่องมือวัดสำหรับงานติดตั้งและทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
PV INSTALLATION TESTER

  • เครื่องมือวัดค่าความเป็นฉนวนระบบโซลาร์เซลล์ (PV INSTALLATION TESTER)
  • เครื่องมือวัดประสิทธิภาพของแผง – สตริง (SOLAR FARM/ROOFTOP)
  • เครื่องมือวัดประสิทธิภาพของโซลาร์อินเวอร์เตอร์ (SOLAR INVERTER EFFICIENCY)

I-V400 IV Cure Tracer 1000VDC

EFFICIENCY TESTER HT ITALY

I-V400 เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวางแผนเพื่อการซ่อมบำรุงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจหาจุดบกพร่องในระบบของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ค่าที่ถูกวัดจะถูกนำไปประมวลผลเป็น I-V Curveและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดในคู่มือของผู้ผลิตที่ค่า STC (Standard Test
Conditions)

  • วัดค่าแรงดันไฟตรงด้านออกของโมดูล/สตริง(module/string)ได้ถึง 1000VDC
  • วัดค่ากระแสไฟตรงด้านออกของโมดูล/สตริง(module/string)ได้ถึง 10 ADC
  • วัดค่า solar irradiation [W/m2]เทียบกับเซลล์อ้างอิง (HT304)
  • วัดและแสดงค่ากำลังงานไฟตรงด้านออก (output DC)
กดดูข้อมูลเพิ่มเติม I-V400 IV
เครื่องวัดโซลาร์เซลล์ โซลาร์อินเวอร์เตอร์