ขายเครื่องเสริจ, surge Tester,เครื่องเสริจเทส,เครื่องทดสอบขดลวด และเสิร์จ,เครื่อง Surge Test ราคา,Surge Tester,surge comparison test,surge test motor,surge comparison tester,คุณสมบัติของ, Surge Tester,surge comparison test,surge test motor,surge comparison tester

เครื่องดูดโลหะแม่เหล็กไฟฟ้า ดูดโลหะออกจากวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

Electric Metal Extractor for Industrial Factory

เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor

ดูดโลหะออกจาก วัตถุดิบ เช่น กากอ้อย ถ่านหิน ไม้ที่ย่อยเป็นชิ้นเล็กที่ส่งให้โรงไฟฟ้า ปุ๋ย อาหารสัตว์ ขยะในโรงไฟฟ้า โรงโม่หิน อื่นๆ นำไปติดตั้งดัดแปลงได้เลย

ติดตั้งดูแล ออกแบบ โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์กว่า20ปี มีคำแนะนำและช่วยเหลือดูแลให้กับลูกค้าโดยตรง


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา 
เครื่องวัดความสั่นมอเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ไมโครโอห์มมิเตอร์ เครื่องวัดความต้านทานฉนวน กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดโซลาร์เซลล์ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ อะไหล่มอเตอร์ ฝาครอบมอเตอร์

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ โทร 094-919-5546
Line ID: MTP-Thai

 

 
 

เครื่องดูดโลหะทำแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  

ดูดโลหะออกจาก วัตถุดิบ เช่น กากอ้อย ถ่านหิน ไม้ที่ย่อยเป็นชิ้นเล็กที่ส่งให้โรงไฟฟ้า ปุ๋ย อาหารสัตว์ ขยะในโรงไฟฟ้า โรงโม่หิน อื่นๆ นำไปติดตั้งดัดแปลงได้เลย

ควบคุมการผลิตโดยบริษัท บดิณ อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรและเป็นพันธมิตรกับบริษัท MTP

ติดตั้งดูแลโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์กว่า20ปี มีคำแนะนำและช่วยเหลือดูแลให้กับลูกค้าโดยตรง

 
เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบโดยใช้แรงดึงดูดที่เกิดจากการสร้างกระแสไฟฟ้า อธิบายการทำงานและคุณสมบัติของเครื่องดูดโลหะ:

หลักการทำงาน:

เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงดึงดูดที่ดึงโลหะออกจากวัตถุดิบและให้ไปตกอยู่ในตัวของเครื่องดูดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านวัตถุดิบจะสร้างแรงดึงดูดขึ้นเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลหะ
 

คุณสมบัติของเครื่องดูดโลหะ:

เครื่องดูดโลหะพื้นผิวภายนอกของเครื่องดูดมีระบบไฟฟ้าสายหุ้มสำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าไปยังตัวเครื่อง
ส่วนประกอบภายใน:

เครื่องดูดโลหะจะประกอบด้วยหลายส่วนที่สำคัญ เช่น หน้าดูดที่มีพื้นผิวที่สามารถติดต่อกับวัตถุดิบ สายส่งกระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมการทำงาน

ระบบควบคุม:

เครื่องดูดโลหะมีระบบควบคุมเพื่อปรับการทำงาน เช่น ปรับระดับกระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมความเข้มของแรงดึงดูด ระบบป้องกันการกระตุ้นไฟฟ้าเมื่อโลหะถูกดูด

ขั้นตอนการใช้งาน:

ปรับระดับความเข้มของกระแสไฟฟ้าตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุดิบที่จะดูด นำหน้าดูดเข้าสัมผัสกับพื้นผิวของวัตถุดิบ
เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหน้าดูด, ประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของโลหะจะสร้างแรงดึงดูดในทิศทางไปยังตัวเครื่องดูด
โลหะที่ถูกดูดจะถูกดันใส่ในถังหรือถาดที่เหมาะสมสำหรับการรวบรวมและการจัดการต่อไป


Electromagnet TYPE: BD-002/3-2017 PM
 
Technical Specification
Capacity: 37kW/380 Volt 74 AC Amp/3 Phase
Oil: 2,500 Liters  /  Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 9,000 Kilograms / Dimension WxHxD: 2450 x 1700 x 800 mm
# Suitable for Sugar Factory
——————————————-
 
Technical Specification
Capacity: 12kW/380 Volt 85 Amp/3 Phase
Oil: 1,000 Liters / Temperature: 80 Degrees C.
Weight: 7,500 Kilograms  #Suitable for Power Plant.
——————————————-

Technical Specification
Capacity: 4kW / 400 Volt / 14 AC Amp / 3 Phase
Oil: 250 Liters /  Temperature: 90 Degrees C. / Weight: 1,200 Kilograms
#Suitable for Fertilizer Factory and Animal Food Factory.
เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor
เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor
เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor
เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor
เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor
เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor
เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเรา

เครื่องวัดความสั่นมอเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ไมโครโอห์มมิเตอร์ เครื่องวัดความต้านทานฉนวน กล้องถ่ายภาพความร้อน เครื่องวัดโซลาร์เซลล์ โซลาร์อินเวอร์เตอร์ อะไหล่มอเตอร์ ฝาครอบมอเตอร์

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ โทร 094-919-5546
Line ID: MTP-Thai

 

Electric Metal Extractor for Industrial Factory: Removing Metals from Raw Materials such as Sugarcane Bagasse, Charcoal, and Processed Wood

Abstract: This document outlines the design and functionality of an electric metal extractor tailored for industrial factories. The primary purpose of the machine is to remove metals from raw materials, such as sugarcane bagasse, charcoal, and processed wood. By utilizing an electric current, the extractor generates an electromagnetic force that draws metals away from the raw materials, aiding in the production process. The machine’s construction, operational principles, and key features are detailed below.

 1. Introduction: The electric metal extractor addresses the need for efficiently separating metals from various raw materials, enhancing the quality of industrial processes. The device employs electromagnetic forces to achieve this separation, contributing to a streamlined manufacturing workflow.

 2. Construction: The extractor comprises several key components:

  • Metal Extraction Chamber: This chamber houses the raw materials and includes the necessary interfaces for connecting the power source.
  • Electromagnetic Coils: Strategically placed electromagnetic coils generate the necessary magnetic field to induce the extraction process.
  • Control Panel: The control panel allows operators to adjust settings, monitor the extraction process, and ensure operational safety.
  • Collection Bins: Separated metals are collected in designated bins for further processing or recycling.
  • Power Supply Unit: The device is powered by an electrical supply, typically connected to the facility’s power grid.
 3. Operational Principles:

  • Preparation: Raw materials are loaded into the extraction chamber.
  • Electromagnetic Field Generation: When the power is activated, the electromagnetic coils generate a magnetic field within the extraction chamber.
  • Inducing Currents: The metals within the raw materials experience induced electrical currents due to their conductivity.
  • Electromagnetic Forces: These currents interact with the generated magnetic field, resulting in electromagnetic forces that push and pull the metals away from the raw materials.
  • Metal Separation: The metals are drawn towards specific collection points within the chamber, enabling their separation from the non-metallic components.
 4. Key Features:

  • Customizable Settings: The control panel allows operators to adjust extraction parameters based on the type and quantity of raw materials.
  • Efficient Metal Recovery: The system maximizes metal extraction efficiency while minimizing energy consumption.
  • Safety Protocols: Built-in safety features prevent malfunctions and ensure operator safety during operation.
  • Versatility: The extractor is adaptable for different raw materials and varying metal content.
  • Environmental Impact: Efficient metal extraction contributes to reducing waste and environmental impact through improved resource utilization.

The electric metal extractor offers a comprehensive solution for industrial factories seeking to extract metals from raw materials like sugarcane bagasse, charcoal, and processed wood. By utilizing electromagnetic forces, this machine streamlines the production process while promoting resource efficiency and sustainability.

เครื่องดูดโลหะ_เครื่องดูดโลหะออกจากวัตถุดิบ_Electric_Metal_Extractor